Τεγεατικός Σύνδεσμος

Κοινωφελές Σωματείον - Έτος Ιδρύσεως 1883

Αρχική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Αξιοποίηση Οικίας Μπούρη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που διενεργήθηκε την 19/2/12 Περί αξιοποίησης του Κτήματος της Οικίας Μπούρη   με Παραχώρηση Χρήσης και την από 12/12/12 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου με τους κάτωθι όρους: 

1. Είδος, θέση και λοιπά στοιχεία του υπό παραχώρηση ακινήτου:

Οικόπεδο 3 στρεμμάτων περίπου μετά διώροφης οικίας συνολικού εμβαδού 100 τμ. στο κέντρο του χωριού Ρίζες Τεγέας και σε απόσταση 200μ περίπου από την κεντρική πλατεία του χωριού.

2. Προθεσμία Κατάθεσης Προτάσεων : Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 31η Μαίου 2013. 

3. Είδος Χρήσης: Ο παραχωρησιούχος οφείλει να δηλώσει ρητά και με λεπτομέρεια το είδος της προτεινόμενης χρήσης του Ακινήτου.

4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

α. Ο παραχωρησιούχος  οφείλει   να   προσκομίσει   τα   πλήρη Στοιχεία του  

(Φορέας/Εταιρία/Ιδιώτης, διεύθυνση έδρας, αντικείμενο δραστηριότητας, κλπ.)      

β. Να περιγράφονται επαρκώς οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο προς

    παραχώρηση ακίνητο.

γ.  Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει μερική (εξωτερική) η ολική αποκατάσταση

    της οικίας.

δ. Να  υπάρχει  ενσωματωμένο στην πρόταση  συνοπτικό    χρονοδιάγραμμα

    υλοποίησης των περιγραφόμενων επεμβάσεων.

στ. Να αναφέρεται ρητά το προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα που θα καταβάλλεται

     στον Τεγεατικό Σύνδεσμο.

5. Διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης

       Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια

       με δυνατότητα παράτασης μέχρι για άλλα δέκα χρόνια (10).

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία (Επιτόπια επίσκεψη, τοπογραφικό κλπ) επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210-8211116, 2710 556014 ή αποστείλετε email στο tegeatikos@yahoo.gr

Εκδηλώσεις